Yhdistys
Säännöt
Liittyminen
Hallitus
 
Toiminta  
Lahjoitukset  
Yhteystiedot  
 

Ars Finn-Medi ry:n säännöt

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 Yhdistyksen nimi on Ars Finn-Medi ja sen kotipaikka on Tampere.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä taiteen avulla viihtyisyyttä Finn-Medin alueen rakennuksissa että ulkoalueilla sekä ylläpitää ja edistää jäsentensä sekä Finn-Medin alueella työskentelevien henkilöiden taiteiden tuntemusta ja harrastusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee taiteita edistäviä aloitteita, järjestää Finn-Medin tiloissa tai alueella taidenäyttelyitä, hankkii taidetta, suorittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää kulttuuritilaisuuksia sekä toimii asiantuntijana hankittaessa taidetta Finn-Medin alueelle. Yhdistys voi toimia myös yhteistyössä toisten toimijoiden kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanee rahankeräyksiä hankittuaan asianmukaisen luvan.

Yhdistys omistaa hankkimansa taideteokset.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet voivat olla henkilöjäseniä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

5. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 8-12 varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina, ovat läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden (30) kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella henkilöjäsenellä ja yhteisöjäsenellä on yksi ääni.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

10. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, se tulee toimittaa puheenjohtajalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja omaisuus siirretään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän käyttöön käytettäväksi taiteitten edistämiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi menetellään varojen ja omaisuuden kanssa samalla tavalla.

Hyväksytty yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 19.6.2003

Yhdistysrekisteri hyväksynyt 11.8.2003, Rekisterinumero 187467